1. Administrator – Medorado Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Księcia Janusza I Starego 13H, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000783313, NIP 123-14-35-804, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł

2. Serwis – strony internetowej znajdująca się pod adresem https://live.medorado.com lub https://event.medorado.com.

3. Użytkownik – osoba korzystająca z usług Serwisu.

4. Regulamin – niniejszy dokument

5. Treść Serwisu – zawartość merytoryczna Serwisu: treści edukacyjne i marketingowe

6. Netykieta – zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach w Internecie.

7. Umowa – umowa zawarta na świadczenie usług Serwisu na warunkach Regulaminu

8. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

10. Cookies – Cookies to maleńkie ‘porcje’ informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Wszyscy stosują cookies - dlaczego? To proste - dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje - jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

II. Postanowienia ogólne

1. Z chwilą pozytywnego dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana:
a. Uzyskuje status Użytkownika,
b. Zawiera Umowę.

2. Użytkownikiem może być zarówno osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna również o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tę czynność przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora, udostępnianej w formie pisemnej w każdej chwili na żadanie Serwis.

3. Chwilą zawarcia Umowy:
a. Jest moment zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu, na podstawie którego następuje świadczenie Usługi,
b. Usługi są dzielone między grupy Użytkowników i każdy z nich ma tylko i wyłącznie dostęp do swojego działu Serwisu

4. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi w postaci:
a. Konta Użytkownika
b. Konta Portalowego uprawniającego do korzystania z Serwisu

5. Korzystanie z Konta może się odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

7. Serwis zastrzega, że w Serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do Konta tj.:
a. Poprzez alternatywny adres e-mail,
b. Odpowiedź na wybrane przez Użytkownika pytanie pomocnicze
c. W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika Administrator może nadać nowe hasło [Jeden raz]

8. Użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji, a Serwis oświadcza, iż Administrator lub inny upoważniony podmiot Serwis nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł (poza przypadkiem określonym w lit. D ust. 7 powyżej).

9. Treści zawarte w Serwisie Serwis objęte są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie, kopiowanie w wersji oryginalnej, utrwalanie, edytowanie poprzez skracanie, rozpowszechniania w szczególności zamieszczanie na innych stronach www, wykorzystywanie w sposób inny niż do celów własnej edukacji – jest zabronione i podlega grzywnie.

10. Serwis dopuszcza korzystanie z Treści Serwisu na własne potrzeby edukacyjne Użytkownika.

III. Rejestracja
1. Warunkiem korzystania z Usługi jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

2. Użytkownik oświadcza, że:
a. Ma świadomość, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych osobowych, które Serwis będzie przetwarzać na warunkach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik oświadcza, że:
a. Podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Serwis na mocy o świadczeniu usług drogą elekroniczną może przetwarzać dane osobowe podane w ramach procedury rejestracji w celach administracyjnych, statystycznych w związku z świadczeniem Usługi.

5. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych, przy pomocy zakładki „Profil”.

6. Użytkownik samodzielnie decyduje o podaniu danych identyfikacyjnych oraz innych sposobach przywrócenia hasła. Serwis nie odpowiada za brak możliwości weryfikacji uprawnień Użytkownika do Konta w przypadku, gdy żaden z wybranych przez Użytkownika sposobów przywrócenia hasła lub udzielenia dostępu do Konta nie działa.

7. Użytkownik samodzielnie zapewnia sprzęt, system i oprogramowanie oraz ponosi związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania z Usługi.

8. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jej Konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Serwis.

IV. Ograniczenia Techniczne i merytoryczne

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrzych oraz innych systemów (np. Sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Serwis,
b. Szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
c. Udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
d. Szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezałeżnych od Serwis,
e. Szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

V. Obowiązki i uprawnienia Serwis

1. Serwis dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.

2. Serwis zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do:
a. Natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, w przyoadku gdy Użytkownik rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Serwis.
b. Odmowa rejsetracji, badź zablokowania już zarejestrowanego Konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia.

4. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Usługi problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta, Serwis na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcionowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Sposób w jaki będą wykorzystywane konta prze Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
b. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
c. Przerwy w świadczeniach Usługi zaistniałe z przyczyny technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne) lub z przyczyn niezależnych od Serwis (siła wyższa lub działanie osób trzecich),
d. Utrata danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. Awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwis (działanie osób trzecich).

6. Serwis zastrzega sobie prawo do nie ujawniania hasła do Konta po śmierci Użytkownika

7. Serwis Użytkownik może wyrazić wolę udostępnienia hasła dostępowego do Konta rodzinie w razie śmierci poprzez skierowanie do Serwis stosownego oświadczenia na piśmie.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zakresie niezbednym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu tego zdarzenia.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług w Serwisie.

2. Reklamacje składać należy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej OFFICE@MEDORADO.COM w formie pisemnej i określić:
a. Dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu,
b. Rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
c. Zarzuty Użytkownika,
d. Okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
e. Ewentualny żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. Serwis obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ja załatwić lub informacją o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Serwis przez przedmioty, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności, Serwis przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VII. Poufność

1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest Serwis, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.

2. Osobiste dane, adresy oraz inne dane będą przekazywane osobie trzeciej tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Serwis może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od Serwis, lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

VIII. Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu Medorado Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Księcia Janusza I Starego 13H, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000783313, NIP 123-14-35-804, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

IX. Polityka prywatności

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Medorado Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Księcia Janusza I Starego 13H, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000783313, NIP 123-14-35-804, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł

3. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
a. Imie i nazwisko – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy
b. Nr. Telefonu – Powiadomienia sms-em o nowych produktach i aby wypełnić formularz zgłoszeniowy
c. Data urodzenia – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojej daty urodzenia, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy
d. PWZ (numer Prawa Wykonywania Zawodu) – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego numeru PWZ, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy i w późniejszym czasie weryfikować Użytkownika po tym numerze
e. Specjalizacja – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojej Specjalizacji, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy i by przydzielić go do odpowiedniej grupy użytkowników
f. Miasto – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego Miasta w którym praktykuje, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy
g. Tytuł naukowy – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego Tytułu naukowego, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy i przydzielenia go do odpowiedniej grupy użytkowników
h. Główne miejsce pracy – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego Głównego miejsca pracy, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy
i. Funkcja – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojej Funkcji jaką pełni, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy i przydzielenia go do odpowiedniej grupy użytkowników
j. Rok ukończenia studiów – podczas rejestracji Użytkownik będzie proszony o podanie swojego Roku ukończenia studiów, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

• Są wymagane do rejestracji w Serwisie,
• Są wymagane przy uzyskiwaniu dostępu do odpowiedniej zawartości serwisu w ramach wybranej grupy użytkowników,
• Jeśli chcesz być informowanym o ciekawych wydarzeniach i nowych informacjach możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wycofać.

5. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usługi i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie Użytkownik pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Chyba że w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawopoprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres office@medorado.com lub listem poleconym na adres: ul. Księcia Janusza I Starego 13H 05-500 Piaseczno

X. Postanowienia końcowe

1. Serwis dokłada należytej staranności, aby Treść Serwisu była jak najlepszej jakości, odznaczała się wysokim poziomem merytorycznym.

2. Serwis zastrzega sobie możliwość przerw technicznych, lub zakłóceń w udostępnianiu Serwisu Serwis jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu, albo zainstalowanego oprogramowania bądź przyczynami niezależnymi od Serwisu.

3. Serwis Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Informacja o dokonaniu zmian będzie na bieżąco publikowana na łamach Serwisu.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: office@medorado.com

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020.