INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych (Administrator)
  SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, e-mail: info.pl@sarstedt.com, tel: +48 722 07 95
 2. Cele przetwarzania danych osobowych
  1. udostępnienie materiałów edukacyjnych własnych lub we współpracy z partnerami biznesowymi
  2. prowadzenie działań marketingowych własnych lub we współpracy z partnerami biznesowymi
  3. profilowanie informacji i realizowanych działań
  4. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisów internetowych dostarczanych przez Administratora
  5. zawarcie i realizacja umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora
  6. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Administratora
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  1. dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą
  2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  3. prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego
 4. Odbiorcy danych osobowych
  1. upoważnieni pracownicy Administratora
  2. zaufane podmioty, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie, jak: dostawcy usług IT, hostingowych, agencje reklamowe, call center, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie i pocztowe, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy realizujący transakcje płatnicze online, biura rachunkowe, audytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Administratora usług
  3. zaufane podmioty, które zleciły Administratorowi udostępnienie materiałów edukacyjnych
  4. prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich (poza obszarem Unii Europejskiej)
  1. Administrator w ramach zbierania danych statystycznych korzysta z rozwiązań, które mogą przetwarzać dane statystyczne poza obszarem Unii Europejskiej. Administrator dochowuje szczególnej troski, aby dane były odpowiednio zabezpieczone.